Připojte se k nám

 
 
 
 • Příroda

  Příroda


Příroda


Prachovské skály tvoří celou řadu stanovišť, která jsou daná geologickými podmínkami skalního města. Řada těchto stanovišť byla v minulosti a je dosud ovlivněna člověkem - ať již působení lidí vnímáme jako pozitivní (například vybudování sítě stezek ve skalním městě) nebo jako negativní (například výsadba rozsáhlých smrkových monokultur).

Suchá stanoviště

Suchá stanoviště

Suchá stanoviště, sluneční strany skal, jsou osídleny druhy, které se spokojí s minimální vláhou. Takovými druhy jsou některé druhy lišejníků, na místech s zachyceným prachem mechy, vřes, z dřevin břízy, borovice.

Zbytky starých, tzv. reliktních borů nacházíme zejména na nepřístupných skalních blocích, popravdě téměř pouze tam, kam se v minulosti nedostali dřevorubci. Některé reliktní borovice mohou dosahovat stáří několik set let. Dnes tyto lokality přísně chráníme.

Vlhké skalní stěny poskytují prostor pro daleko pestřejší rostlinná společenství - mimo řadu někdy velmi vzácných lišejníků a mechů zde nacházíme porosty kapraďovitých - osladič obecný, štavel kyselý, plavuně, porosty borůvčí a brusinek. Na mnoha místech vyrůstají četné druhy kapradin.


Listnaté lesy

Listnaté lesy se v minulosti nacházely na daleko větších plochách, než dnes - svědčí o tom i řada místních názvů (Bukovina, U buku). V takových stanovištích nacházíme ve vlhkých stanovištích chráněné bledule jarní, jinde jaterníky, kopytníky, konvalinky a jiné, na jaře kvetoucí rostliny.

V Prachovských skalách ponecháváme staré soliterní buky, staré mnohdy 200 až 300 let. Na exponovaných místach je ponecháváme, i když jsou vyvrácené vichřicí - stávají se tak příbytkem mnoha druhů ptáků, hmyzu, i živočichů, jako rejsci či myšice lesní.


 • Vlhké louky pod úpatím Prachovských skal jsou lokalitami, kde nalézáme řadu přísně chráněných druhů orchidejí.

 • Z obratlovců jsou zde zastoupeni zejména ptáci - od běžných druhů, jako je sojka, kavka , vzácní dravci a sovy.

 • Z obratlovců jsou zde zastoupeni zejména ptáci - od běžných druhů, jako je sojka, kavka , vzácní dravci a sovy.

 • Z obratlovců jsou zde zastoupeni zejména ptáci - od běžných druhů, jako je sojka, kavka , vzácní dravci a sovy.

 • Ve skalách hnízdí chráněný výr velký, vzácně lelek lesní a včelojed lesní. Za soumraku vylétají ze skalních jeskyní netopýři.

 • Z obratlovců jsou zde zastoupeni zejména ptáci - od běžných druhů, jako je sojka, kavka , vzácní dravci a sovy.

 • Z obratlovců jsou zde zastoupeni zejména ptáci - od běžných druhů, jako je sojka, kavka , vzácní dravci a sovy.

 • Z obratlovců jsou zde zastoupeni zejména ptáci - od běžných druhů, jako je sojka, kavka , vzácní dravci a sovy.


Myslivci se zde spokojí s zvěří srnčí, bohatě zastoupena je zvěř černá, divoká prasata, která žijí poschovávaná v nepřístupném terénu a vycházejí v podvečer hledat potravu. Běžně se vyskytuje liška, jezevec, vzácní jsou zajíci (!). V jarních měsících mohou být velmi nebezpeční volně pobíhající psi, kteří dokážou vyslídit mladé kolouchy i zajíce.


Jehličnaté lesy

Jehličnaté lesy

Samostatnou kapitolou jsou jehličnaté, zejména smrkové lesy, které sem byly v minulosti záměrně vysazeny.

Nutno si zde říci, že les se vyvíjí v horizontech stovek let. Co dnes vysázíme, za sto let budou posuzovat naši následníci a naopak, dnes posuzujeme, co bylo před sto lety v lese uděláno. Přitom funkce lesa se mění s vývojem společnosti, daleko rychleji, než les roste. Základem dnešních smrkových lesů je umělá výsadba počátkem 19. století. Tehdy, s rostoucí poptávkou po stavebním dřevu, vysazovali hospodáři rychle rostoucí smrkové monokultury, které dávaly příslib kvalitní dřevní suroviny. Po dosažení dospělosti takových porostů se však ukázalo, že zde působí i jiné přírodní síly - na počátku století dvacátého byla celá oblast Českého ráje zasažena obrovskou kalamitou housenek bekyně mnišky, kdy musely být odlesněny celé rozsáhlé partie lesů. Z té doby pocházejí také staré fotografie s skalními útvary, které dnes zarostly do lesa.

V období okolo roku 1920 byly tyto partie s vynaložením obrovských nákladů opět zalesněny, mnohdy sazenicemi, které pocházely například z alpské oblasti (byl nedostatek sazenic).

Dnes stojíme před skutečností, že nám dorůstá mnoho desítek hektarů smrkových monokultur do věku 80 až 100 let, tedy do stádia, kdy smrk již není zcela vitální. Spolu s přispěním vichřic a sněhových polomů nastává stádium, které se neobyčejně zalíbilo obávanému škůdci - lýkožroutu smrkovému, tzv. kůrovci. ten se dokáže vyvinout v horkých létech i čtyřikrát za sezonu a je schopen zdecimovat celé rozsáhlé porosty.

Co je proti tomu možné dělat?

Co je proti tomu možné dělat?

Klasická lesnická obrana spočívá ve včasném nálezu kůrovcových lokalit, jejich smýcením dřív, než se lýkožrout vyvine do dospělosti. Napadené dřevo je nutné co nejdříve z porostů odstranit, odvézt a zpracovat, čímž se vývoj kůrovce přeruší.

Další obranou může být položení návnad - tzv. lapáků - což jsou úmyslně pokácené smrkové kmeny, které při zavadnutí vydávají vůni, která lýkožrouta přivábí a ten se pak do lapáků nastěhuje. Další postup již známe - odvézt mimo les a zpracovat na pile. Nebo otrávit, ale to by se v rezervaci dělat nemělo.

Feromonové lapače také výborně poslouží - lýkožrouti jsou lákáni feromonovými odparníky do pastí, kde uhynou.

Lapáky ani lapače nepochytají všechny lýkožrouty. Vždy jich zůstane dost, aby dokázali les zničit.

Generální prevencí proti hmyzím, ale i jiným kalamitám, je zakládat a pěstovat les tak, aby v les byly zastoupeny pokud možno všechny druhy stanovištně vhodných druhů stromů, v širokém věkovém spektru od malých sazenic až po nejstarší stromy. Tedy vrátit se k původním listnatým druhům (buk, dub) k borovicím na suchá stanoviště.

Uvidíme, co si o nás budou myslet naši následovníci za sto let. Už teď si říkám, že nám budou vyčítat nedostatek smrkového dřeva, které nepochybně i za sto let bude důležitou průmyslovou surovinou.

Logo Schlikovi

J. M. Schlik, s.r.o.
Vokšice 1 - zámek
506 01 Jičín
IČO: 28830822
DIČ: CZ28830822

Tel.: +420 702 002 702
Tel.: +420 777 902 232

Email: info@prachovskeskaly.cz
#PrachovskeSkaly


Vytvořil Košíček&Kulhánek