INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES A JINÝCH WEBOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Tato internetová stránka („Stránka“) je provozována společností J. M. Schlik s. r. o.,Vokšice 1, 506 01 Podhradí (dále jen „společnost …..“ nebo „my“) za účelem poskytování služeb uživatelům („Uživatel“ nebo „Vy“) Stránky.

Tato Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií („Informace“ nebo „Prohlášení“) vysvětluje, jak prostřednictvím webových technologií zpracováváme osobní údaje o Vás. Toto Prohlášení obsahuje zejména (i) jaké webové technologie může tato Stránka používat, (ii) jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a jakým způsobem tyto údaje získáváme, (iii) jakým způsobem a za jakými účely tyto údaje používáme a zpracováváme, (iv) komu a kam tyto údaje případně předáváme a (v) jak tyto údaje chráníme a jaké máte práva v souvislosti se zpracováním.

Toto Prohlášení můžeme v průběhu času aktualizovat. Na Stránce budou uveřejněny jakékoliv změny tohoto Prohlášení a v případě podstatných změn budete upozorněn(a).

Jaké webové technologie může tato Stránka používat:
My stejně jako určité třetí strany, které poskytují obsah, reklamu či jiné funkcionality na naší Stránce, můžeme používat různé technologie k získání a zpracování údajů, když navštívíte Stránku, a tyto mohou zahrnovat cookies a další technologie.

Cookies
Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení a které nám pomáhají sbírat údaje o Vašich aktivitách. Cookies nám dovolují zejména ukládat Vaše nastavení a preference, zapamatovat si Vaše přístupové údaje, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám porozumět, která část naší Stránky je nejvyhledávanější a analyzovat chod Stránky. Cookies mohou pocházet od nás (tzv. „first party cookies“) nebo i od třetích stran, jejichž služby využíváme (tzv. „third party cookies“).

Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby cookies byly automaticky akceptovány. Máte však možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby se cookies před uložením zobrazily nebo je zásadně odmítnout. Bližší informace k nastavení cookies a jejich změně získáte u nejběžnějších prohlížečů zde:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/edge-privacy-faq
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Upozorňujeme, že se změny nastavení vždy týkají jen daného prohlížeče. Pokud používáte různé prohlížeče, musíte nastavení také změnit odděleně. Mimoto můžete cookies ze svého paměťového média kdykoli vymazat. Další informace získáte ve funkci pomocí svého prohlížeče nebo operačního systému.

Kdykoliv můžete nastavit svůj prohlížeč, aby akceptoval všechna cookies, odmítl je, nebo indikoval, kdy je cookie odesíláno. Upozorňujeme, že Stránka je nastavena na práci s povoleným použitím cookies, a proto některé vlastnosti Stránky nemusejí správně fungovat, pokud bude použití cookies odmítnuto.

IP adresa
IP adresa je unikátní číslo, které je přiděleno počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu. Při každém přenosu dat je nutné znát IP adresu odesílatele a příjemce.

Pixel
Pixel je počítačový kód, prostřednictvím kterého je možné sledovat uživatele a jeho chování na webových stránkách, kde je „pixel“ nasazený. Může se jednat o základní sledování, zda uživatel navštívil stránku, až po pokročilé sledování jako například přidání produktu do košíku, výběr produktu, odeslání formuláře atd. Pixel může poskytovat získané informace třetí straně - poskytovateli počítačového kódu.

Zpracovávané osobní údaje:
Stránka zpracovává následující kategorie osobních údajů a informací o Vás:

Údaje o užívání Stránky. Můžeme zpracovávat údaje, jak používáte Stránku vaším počítačem, telefonem nebo jiným zařízením, kterým přistupujete na Stránku. Například můžeme zpracovávat:

Údaje o zařízení: hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení;
Log: čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet;
Lokační údaje: údaje o Vaší poloze získané různými technologiemi na určení polohy, jako jsou například GPS, Wi-Fi přístupové body nebo jiné senzory, které nám mohou poskytnout údaje o blízkých zařízeních;
Jiné údaje: údaje o Vašem užívání Stránky, které můžeme zpracovávat, pokud navštívíte nebo použijete stránky nebo aplikace třetích stran ke spolupráci s námi, a údaje o tom, jakým způsobem interagujete s obsahem Stránky.
Získané osobní údaje můžeme v zákonem dovolených případech spojovat s údaji o Vás a Vašich aktivitách z veřejných a veřejně dostupných zdrojů.

Účel zpracování a jeho popis:
Osobní údaje zpracováváme a využíváme pro následující účely:

Zajištění funkčnosti internetové stránky. Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako např. navigace stránky, přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky, rychlé načtení obsahu internetové stránky či ověření uživatele. Webová stránka nemůže správně fungovat bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné.

Uložení preferencí uživatele na doméně po dobu relace nebo pro přiměřeně krátkou dobu. Osobní údaje jsou využity za účelem zvýšení uživatelského komfortu tím, že si internetová stránka uloží informace o Vašem nastavení jako například volba jazyka, region, rozlišení obrazovky, souhlas s použitím cookies a další.

Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami. Osobní údaje jsou využity za účelem zvýšení uživatelského komfortu tím, že si spřízněné webové stránky uloží informace o Vašem nastavení jako například volba jazyka, region, rozlišení obrazovky, souhlas s použitím cookies a další.

Měření návštěvnosti webových stránek. Analytické cookies vlastní (first party), která slouží k měření návštěvnosti a neobsahuje unikátní identifikaci uživatele.

Statistika a analýza chování uživatele. Osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty, z kterých je možné dohledat subjekt údajů pomoci určité kombinace osobních údajů subjektu v interních databázích.

Jak zpracováváme Vaše údaje:
Zpracování osobních údajů bude zahrnovat zejména sběr, uložení na datových nosičích, třídění, užívání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky či manuálně tak, aby tyto činnosti naplnily účely definované výše.

Nezbytnost / Dobrovolnost zpracování osobních údajů:
Některé osobní údaje můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu společnosti nebo třetí osoby. To se týká zejména cookies zpracovávaných za účely: (i) zajištění funkčnosti internetové stránky, (ii) uložení preferencí uživatele na doméně po dobu relace nebo pro přiměřeně krátkou dobu a (iii) měření návštěvnosti webových stránek. Pro ostatní účely zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě Vaše souhlasu se zpracováním osobních údajů a poskytnutí údajů pro takové zpracování je z Vaší strany dobrovolné, tj. tyto údaje nejste povinen(na) nám poskytovat. Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Doba zpracování:
V případě cookies sloužících k zajištění funkčnosti internetové stránky se zpracování ukončuje po skončení relace. V případě cookies sloužících k uložení preferencí uživatele na doméně po dobu relace nebo pro přiměřeně krátkou dobu zpracovávané na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány nejvíce po dobu 26 měsíců od ukončení poslední relace uživatele. V případě zpracování na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou osobní údaje zpracovány po dobu platnosti souhlasu uvedenou v textu souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Poskytnuté a získané osobní údaje můžeme v odůvodněných případech zpřístupnit dalším stranám, kterými jsou zejména: Analytické a statistické společnosti

Zejména:
Google Analytics

Tato Stránka využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), využívající cookies, jež umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Konkrétně Stránky využívají následující moduly:

Google Analytics - Monitorování stavu a výkonu účtu, souhrnné informace o přehledech publika, aktivní uživatelé, průzkumník uživatelů, publika ve službě Analytics, kvalita návštěvy, pravděpodobnost konverze, přehledy srovnávání, demografické údaje a zájmy, přehled tok uživatelů, přehledy Adwords;

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) mohou být společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání Stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na Stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies jak je popsáno výše nebo změnit příslušné nastavení ve vašem prohlížeči, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky.

Chcete-li se vyhnout sledování pomocí služby Google Analytics na všech webech, navštivte prosím:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Další subjekty
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí:
V rámci uvedeného zpracování mohou být Vaše osobní údaje předávané do následujících třetích zemí, tj. zemí mimo Evropský hospodářský prostor:
V rámci služby Google Analytics a/nebo využívání analytických cookies a dalších výše popsaných webových technologií ze strany společnosti Facebook může docházet k předávní Vašich osobních údajů na serverová úložiště ve Spojených státech amerických. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a Spojených států amerických k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA, tak jak je Privacy Shield definován Rozhodnutím Evropské Komise. Zpracování údajů na základě takového předání nevyžaduje splnění dalších zvláštních podmínek.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů, jenž se Vás může právně nebo jinak významně dotýkat:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Logo Schlikovi

J. M. Schlik, s.r.o.
Vokšice 1 - chateau
506 01 Jičín
IČO: 28830822
DIČ: CZ28830822

Tel.: +420 702 002 702
Tel.: +420 777 902 232

Email: info@prachovskeskaly.cz
#PrachovskeSkaly


Created by Košíček&Kulhánek